Studie van 1 en 2 Nephi

De lessenreeks over het Boek van Mormon werkt met groepen hoofdstukken, in volgorde. Zo zijn de boeken 1 en 2 Nephi over tien lessen gespreid.

Een studie van 1 en 2 Nephi volgens invalshoeken is echter ook nuttig om gegevens eens anders te belichten en uit te diepen. Ik spreid het als volgt:

Inleiding
Deel A – Op zoek naar Nephi
Deel B – Nephi en de anderen
Deel C – Nephi en het goddelijke
Deel D – Nephi als schrijver (in afwerking)

 

Inleiding

Ik, Nephi, ben geboren uit goede ouders, daarom ben ik enigermate in al de geleerdheid van mijn vader onderwezen …

Sinds 1830 hebben vele miljoenen hun lectuur van het Boek van Mormon aangevat met dat eerste vers in het eerste boek van Nephi.

De kleine platen of de ik-kronieken

Het Boek van Mormon begint met een aantal onderdelen of “boeken” die een aparte groep vormen: 1 Nephi, 2 Nephi, Jakob, Enos, Jarom en Omni. Ze bestrijken de periode van 600 v.C. tot ongeveer 180 v.C.

De teksten van die boeken stonden op de “kleine platen” – fijne platen van metaal waarop met een griffel geschreven werd. Nephi was hieraan omstreeks 570 v.C. begonnen om vooral over religieuze aspecten te schrijven, terwijl zijn “grote platen” vooral de geschiedenis van het volk inhielden. Opeenvolgende familieleden schreven verder op de kleine platen, generatie na generatie, als een soort familiekroniek, zo’n vierhonderd jaar lang. Na de eerste schrijvers, Nephi en zijn broer Jakob, verwaterde echter de aandacht zodat de volgende generaties nog maar weinig toevoegden.

Een belangrijk kenmerk van deze teksten is dat ze zich aandienen als biografische reflectie, dus in de ik-vorm over eigen ervaringen. Het gaat niet om een latere samenvatting of inkorting. Dat maakt ze boeiend om de mensen en de schrijvers, zonder tussenpersoon, te kunnen ontdekken.

Eeuwen later voegde Mormon die onbewerkte teksten toe aan zijn algemene inkorting van de Nephitische kronieken, die het eigenlijke Boek van Mormon vormen:

… nadat ik een inkorting had gemaakt van de [grote] platen van Nephi tot aan de regering van deze koning Benjamin, over wie Amaleki heeft gesproken, zocht ik onder de kronieken die mij waren overhandigd, en ik vond deze platen, die dit kleine verslag van de profeten bevatten — vanaf Jakob tot aan de regering van deze koning Benjamin — en ook vele van de woorden van Nephi … ik zal deze platen nemen, die deze profetieën en openbaringen bevatten, en ze bij de rest van mijn kroniek voegen. (Woorden van Mormon 3, 6)

“Deze platen” zijn de kleine platen die honderden jaren tussen andere kronieken gelegen hadden en die, zo kunnen we veronderstellen, nooit herschreven, samengevat of ingekort werden. Toen in 1830 de Engelse vertaling van het Boek van Mormon verscheen, werden de teksten van de kleine platen vooraan geplaatst omdat de inhoud chronologisch eerst komt.

 

Invalshoeken, citaties en jaartelling

De boeken 1 en 2 Nephi kun je hoofdstuk na hoofdstuk lezen en bespreken, zoals het curriculum van de zondagsschool doet. Maar je kunt ook thema’s voor het voetlicht brengen die je anders niet zo scherp ziet. Zo heb ik deze invalshoeken genomen:

  • Op zoek naar Nephi. We volgen de raad van Brigham Young om ons in te leven in de persoon van de schrijver: waar, wanneer, in welke gemoedstoestand en voor wie schreef Nephi?
  • Nephi en de anderen. Met wie gaat Nephi allemaal om? Hoe ziet hij die? Hoe interageert hij met hen? Wat leren we over elk?  Waarom echter ook zoveel lacunes over zijn dierbaren? Kunnen we die gaten vullen?
  • Nephi als schrijver. Wanneer en over hoeveel tijd schreef Nephi zijn teksten? Had hij een schrijfplan? Hoe dialogeert hij met zijn lezers? Wat is zijn stijl? Waarom die verdeling tussen 1 en 2 Nephi? (tekst in afwerking)

De invalshoeken bestrijken wel hetzelfde veld. De ene invalshoek belicht soms de andere. Dezelfde gegevens zullen dus hier en daar meer dan een keer opduiken. Dezelfde Schriftteksten verschijnen soms meer dan een keer. Het kan alleen maar de integratie bevorderen.

De citaties komen overwegend uit de editie van 2017 van het Boek van Mormon, met kleine amenderingen wanneer een onnauwkeurige vertaling de correcte analyse verstoort. Ik heb ook de J-vorm (jij, je, jouw, jullie), die deze nieuwe editie invoert maar incoherent gebruikt, logisch doorgetrokken volgens de normen van de Nieuwe Bijbelvertaling. Zo respecteren we ten volle het onderscheid tussen de originele Engelse vormen thou (enkelvoud) en ye (meervoud), wat in een aantal gevallen belangrijk is. Voor meer uitleg over deze voornaamwoorden in de Schriften, zie de aparte analyse hier.

Voor de jaartallen gebruik ik de klassieke telling die het vertrek van Lehi uit Jeruzalem omstreeks 600 v.C. stelt. Dat maakt het makkelijk het aantal “jaren sinds het vertrek uit Jeruzalem”, dat Nephi als tijdscriterium gebruikt, te tellen. De hypothesen voor de eigenlijke jaartelling zijn wel complexer (zie hier in les 36).

Lees verder na deze inleiding:

Volgende delen zijn in afwerking.