Les 3 – 1 Nephi 8–11

Lees de bestudeerde hoofdstukken hier.
Deze pagina als pdf (6 blz.)

Zie ook de aparte studie van 1 en 2 Nephi in hun geheel, bv. voor deze topic: Nephi’s visioenen

1 – Iets over dromen
2 – De reis: het landschap en zijn gevaren
3 – De betekenis van de droom van Lehi
4 – Een roede van ijzer (1 Nephi 8:24)
5 – Gestructureerd lezen

Zie eveneens 1 Nephi 12:16–18; 15

Dream1 – Iets over dromen

Mogelijke inleiding:  Hoe ontstaan dromen?

= Zowel door onze diepste angsten als door onze grootste verlangens.

Wat bepaalt die angsten en verlangens?

= Wat we zelf diepgaand ervaren of wat ons op TV of in een boek aangegrepen heeft. Wie wil voorbeelden geven?

Van wat zouden nomaden in de woestijn dan vooral dromen?

 • Welke angsten? = de weg verliezen, geen pad meer zien, een zandstorm, duisternis, geen water meer vinden; mogelijk ook: vanuit een stad, de spot van stadsmensen die nomaden als primitieven beschouwen
 • Welke verlangens? = een duidelijke weg die naar een oase leidt, met water, bomen, vruchten; het kunnen verpozen in die oase

Die angsten en verlangens blijken ook uit eeuwenoude Arabische literatuur die deze thema’s bespeelt.

De concrete beelden in de droom van Lehi sluiten dus naadloos aan bij een nomadisch leven in de woestijn, zoals ook nog de huidige Bedoeïenen dat beleven. De beelden staan symbool voor andere zaken, waarvoor dus een verklaring nodig is.

Wie kent nog andere beroemde dromen in de Schriften? …

Ook die sluiten aan bij de leefwereld van de ontvanger:

 • Nebu_droomKoning Nebukadnezar droomt van een machtig standbeeld, zoals opgericht in de Babylonische cultuur, maar dat vernietigd wordt. Daniël legt hem de droom uit: Gods rijk komt in de plaats.
 • Farao's droomDe farao droomt van vette en magere koeien, van volle en schriele korenhalmen: vee en graan zijn hoofdonderdelen voor de welvaart in het oude Egypte. Jozef legt hem de droom uit: na zeven jaren van overvloed volgen zeven magere jaren.

 • Petrus_droomPetrus droomt van een laken vol reine en onreine dieren, typische bezorgdheid in de Joodse voedingswetten. Uit de woorden van de Heer begrijpt Petrus dat ook de “onreine” heidenen voor verlossing in aanmerking komen.

 

 

 

2 – De reis: het landschap en zijn gevaren

Lehi's route-1Langs welke weg gaat het eerste deel van de tocht van Lehi en de zijnen? Van Jeruzalem doorheen de “wildernis” naar de Rode Zee (1 Ne 2:5). Het betekent dat zij niet de bekende, drukke routes tussen Judea en Egypte volgden, maar iets meer naar het oosten, waar het landschap wilder, eenzamer en minder begaanbaar was. Mogelijk kozen zij ervoor uit vrees voor achtervolging vanuit Jeruzalem.

De reis van Lehi en de zijnen verloopt dus ook niet in een uitgestrekte zandwoestijn, maar door de Sinaï-woestijn, waar rotsachtige bergen afwisselen met dorre vlaktes. In bergpassen loert ook nog een ander gevaar: “flash floods” – een plotse watermassa die naar beneden stroomt als gevolg van onweer hogerop in de bergen. De beste plaats om telkens te bereiken is een rustige oase met een waterput, bomen en fruit. Al die beelden vormen inderdaad essentiële elementen in Lehi’s droom.

 

3 – De betekenis van de droom van Lehi

Noteer ook hoe in de beschrijving de beelden opeenvolgend wisselen en de focus wijzigt, zoals typisch in dromen. [Voor projectie, klik op de kader]

Lehi's visioen

 

4 – Een roede van ijzer (1 Nephi 8:24)

“Een roede van ijzer” is een meer letterlijke vertaling dan die in de vroegere editie van het Boek van Mormon die van “ijzeren roede” sprak, hoewel beide uitdrukkingen hetzelfde betekenen. In het Engels is het inderdaad “rod of iron” en niet “iron rod”. Het behoud van de twee zelfstandige naamwoorden is een typisch Semitisch taalgebruik en dus blijkbaar zo letterlijk overgenomen door Joseph Smith. In het Nederlands (en ook vaak in het Engels, maar minder) maakt men van het tweede zelfstandig naamwoord vlot een bijvoeglijk naamwoord:

 • een roede van ijzer –> een ijzeren roede;
 • een nacht van duisternis –> een duistere nacht;
 • platen van koper –> koperen platen;
 • een tijd van beproeving –> een proeftijd.

Als men de Engelse uitdrukkingen, die Joseph Smith letterlijk uit de bron vertaalde, wil respecteren, dan moeten ze ook zo in het Nederlands vertaald worden. De huidige Nederlandse vertaling van het Boek van Mormon is op dit punt  beter dan de vorige, maar nog niet coherent (zo wordt “state of probation” door “proeftijd” vertaald, bv. in 2 Nephi 2:21, in plaats van “staat van beproeving”). Het is natuurlijk steeds de vraag of een eigentijdse, vlotte vertaling niet beter leest. De kerk verkiest letterlijke vertalingen om zo de oorspronkelijke betekenissen en stijlfiguren zo nauwgezet mogelijk te behouden.

 

5 – Gestructureerd lezen

1 Nephi 8      De droom van Lehi

1 Ne 8:1         Graan en vruchten: echo van het Woord van Wijsheid

1 Ne 8:2         Nephi vertelt de droom van zijn vader Lehi.

In volgende hoofdstukken (11, 12 en 15) zal Nephi er nog verklaringen uit eigen ervaring van geven (tussen haakjes worden die hierna al gemeld waar toepasselijk).

1 Ne 8:3-4     De bezorgdheid van een vader voor zijn kinderen

1 Ne 8:5-6     Begin van de droom: een hemelse verschijning als gids.

1 Ne 8:7-8     Een donkere en sombere woestenij. Verschil tussen donker en somber? Noteer de tegenstelling: “de grootheid van zijn tedere barmhartigheden”.

1 Ne 8:9         Het uitgestrekt veld = de wereld waarin keuzes mogelijk worden.

1 Ne 8:10-11       De boom en de vrucht

1 Ne 8:12             Grote vreugde: de eerste reactie van Lehi: óók mijn gezin!

1 Ne 8:13-34       De verbreding van het tafereel:

 • de bron (1 Ne 12:16 = de bron van vuil water)
 • de rivier (1 Ne 15:26-27 = vuilheid, een kloof tussen goddelozen en heiligen, de hel)
 • langs de rivier: de roede van ijzer roede en het rechte en nauwe pad (1 Ne 11:25; 15:23-24 = het woord Gods)
 • de donkere mist (1 Ne 12:17 = de verzoekingen van de duivel)
 • een groot en ruim gebouw (1 Ne 11:35-36; 12:18 = de wereld en zijn wijsheid, de hoogmoed der wereld, de ijdele verbeelding)

Welke groepen mensen heb je kunnen onderscheiden?

Maak een eigen tekening met deze elementen (of beeld je het in): de bron, de rivier, het pad met de roede,  van ijzer, de mist, de boom en zijn vruchten, het groot en ruim gebouw. Opgelet: waar sta jij als tekenaar? Aan de goede kant?

1 Ne 8:35-37       De bezorgdheid van Lehi voor Laman en Lemuël: “met al de genegenheid van een teder vader…”

1 Nephi 9            Klein tussenhoofdstuk, “bindtekst”

Twee soorten platen:

 • de (grote) platen van Nephi: het volledig verslag van de geschiedenis van het volk, regering der koningen, oorlogen, twisten;
 • de (kleine) platen van Nephi: het boek dat we nu lezen, “een verslag van de bediening van mijn volk” = vooral geestelijke aspecten, het werk van de profeten.

(De uiteindelijke plaats van deze platen in het Boek van Mormon zullen we later vernemen).

1 Nephi 10          Woorden en profetieën van Lehi – Reactie van Nephi

1 Ne 10:1             Bindvers om terug te komen tot het vervolg.

1 Ne 10:2-3         Profetie van Lehi over de geschiedenis van de joden:

 • 587 vC  = verdelging van Jeruzalem, wegvoering naar Babylon, hoofdstad van Assyrië
 • 587-537 vC = vijftig jaar Babylonische gevangenschap
 • 537 vC = terugkeer van de joden naar hun land

1 Ne 10:4-11       Profetie over de Messias en Johannes de Doper.

 • Noteer de duidelijkheid van de profetieën, 600 jaar vC, duidelijker dan in het Oude Testament.
 • Noteer de termen: Profeet, Messias, Verlosser, Zaligmaker, Lam Gods.

1 Ne 10:12-14    Profetie over de volkeren en het huis Israëls.

 • Huis Israëls (= de 12 stammen, nakomelingen van de 12 zonen van Jakob of Israël) vergeleken met “een olijfboom, welks takken worden afgebroken en over de ganse aarde verspreid”;
 • Lehi en de zijnen vormen één van die takken die naar een land van belofte worden gevoerd;
 • de andere volkeren zullen de volheid van het Evangelie horen;
 • het overblijfsel van het huis Israëls zal over het Evangelie horen (“de natuurlijke takken van de olijfboom worden ingeënt”) – “in-enten” is oorspronkelijk een term uit de fruitteelt: b.v. een boom die geen vruchten draagt krijgt een tak van een vruchtdragende boom ingeplant om voor een teelt-reactie te zorgen.

1 Ne 10:15                 Tussenvers dat weer naar de “grote platen van Nephi” verwijst.

1 Ne 10:16                 Tussenvers dat ons herinnert aan de dagelijkse omgeving van het gebeuren.

1 Ne 10:17                 Het verlangen van Nephi.

Voorbeeld van een structuur met eerst een lange interjectie  [ ] . Lees met een korte pauze na elke lijn. [Voor projectie, klik op de kader]

1Ne10-17

1 Ne 10:18-22          Enkele machtige verzen die onze eeuwige levensweg samenvatten.

1 Nephi 11                Visioenen van Nephi

1 Ne 11:1-7               Inleiding tot het visioen van Nephi, geleid door de Geest des Heren.

1 Ne 11:8-10             Visioen van de boom. Nephi vraagt de verklaring te kennen, maar krijgt die niet meteen. Eerst krijgt hij het visioen over Maria en Jezus (verzen 13-21), en dan zal hijzelf de verklaring kunnen geven (verzen 21-22).

1 Ne 11:11-12          Noteer: de Geest heeft de gedaante van een mens.

1 Ne 11:13-21          Visioen over Maria en Jezus.

1 Ne 11:24-36          Visioen over de zending van Jezus en de apostelen, verweven met elementen uit het visioen van Lehi (de roede van ijzer, het grote en ruime gebouw).