Les 2 – 1 Nephi 1-7

“Alle dingen volgens zijn wil”

1 – Oorsprong van de naam “Nephi”
2 – Het openingsvers (1 Ne 1 :1)
3 – Geleerdheid der Joden en taal der Egyptenaren (1 Ne 1:2)
4 – Geschiedkundige situering  (1 Ne 1:4)
5 – “Zie, ik heb een droom gedroomd” (1 Ne 3:2)
6 – Ja, … ja, … ja, …
7 –  Gestructureerd lezen

Lees de bestudeerde hoofdstukken hier.
Deze pagina als pdf (6 blz.)

Zie ook de aparte studie van 1 en 2 Nephi in hun geheel, bv. voor deze topics:

 

 1 – Oorsprong van de naam “Nephi”

Er zijn verschillende mogelijkheden geopperd:

a –  Uit het Hebreeuws [1]        נעשי

 • Neftar, ook Nephi genoemd (KJV), dat verwijst naar “reiniging” (2 Makkabeeën 1:36)
 • Nephis(i), vernoemd als familie (1 Esdras 5:21)
 • Nephesh, dat verwijst naar “volledig leven”.

b – Van de Egyptische naam Nfr, waarvan de /r/ rond deze periode niet meer werd toegevoegd, en die uiteindelijk in het Koptisch noufi gaf. Het gezin gebruikte immers “de taal der Egyptenaren”. [2]

c –  Van de Egyptische naam Nehri, met dezelfde opmerking over het wegvallen van de finale /r/.

 

2 – Het openingsvers (1 Ne 1 :1)

Ik, Nephi… = een vers dat een leven samenvat met oorzaken en gevolgen. [Voor projectie, klik op de kader]

1Ne1-1

Noteer het verband tussen “goede ouders” en het gevolg ervan op onderwijs.

 • Hoe speelt dat ook nu nog in onze maatschappij?
 • Hoe kunnen ouders ervoor zorgen dat jonge kinderen optimaal presteren op school? (stimuleren van taalontwikkeling, vaardigheidspelletjes, interesse voor boeken, voorlezen…)

Het vers kan ook als een chiasme (Hebreeuwse spiegelstijl) geschreven zijn, waarbij het centrum een hoofdgedachte uitdrukt. Lees dit met een korte pauze na elke lijn (een goed voorlezer kan hier zelfs een muzikaal ritme aan geven, mogelijk deel van de oorspronkelijke literaire stijl). Op het bord kan men dit weergeven door enkel de eerste woorden van elke lijn te noteren, met de insprongen zoals hieronder.    [Voor projectie, klik op de kader]

1Ne1_Chiasme

Goede ouders

Enkele commentatoren opperen dat in het Engelse “goodly parents”, het woord “goodly” eigenlijk “rijk, welstellend” betekent.[3] Uit andere passages blijkt immers dat Lehi een welgesteld man was. Een studie van de betekenis “goodly” in de Engelstalige Schriften (King James Bible, Book of Mormon, Doctrine and Covenants) toont echter aan dat het woord “goodly”steeds verwijst naar “goed, mooi, aangenaam”. Voor de Engelse Bijbel (KJV) komt “goodly” uit verschillende Hebreeuwse woorden die nergens “rijk” of “welstellend” betekenen . Aangezien Joseph Smith de term in 1829 gebruikte bij de vertaling van het Boek van Mormon, is het ook nuttig te kijken in de Oxford Dictionary of English van 1828. Die geeft voor “goodly” de synoniemen “pleasant; agreeable; desirable” aan.[4] Algemene autoriteiten die in conferentietoespraken naar “goodly parents” verwijzen hebben het steeds over de morele goedheid, de voorbeeldfunctie en de bezorgdheid van Nephi’s ouders, niet over zijn rijkdom.

Een ander argument is cultureel: in deze cultuur en periode hoorde de rijkdom tot de echtgenoot en vader, niet tot de vrouw. De ouders konden beide “goed” zijn, maar “welstellende ouders” zou hier een oneigen begrip zijn.

3 – Geleerdheid der Joden en taal der Egyptenaren (1 Ne 1:2)

= een gezin met twee culturen, dus mogelijk handelaars of diplomaten.

Waaruit kan de geleerdheid der Joden van Lehi bestaan hebben?

 • De Torah of Pentateuch = de eerste vijf Bijbelboeken
 • De historische en profetische Bijbelteksten tot en met Jesaja
 • De toepassing van de Mozaïsche wet in dagelijkse omstandigheden

Wat was de taal der Egyptenaren rond 600 vC?

De mondelinge taal kunnen we enigszins terugvinden in het huidige Koptisch dat een beperkte groep in Egypte nog spreekt. De oorspronkelijke schrijftaal, met honderden hiëroglyfen, dateert van drieduizend jaar voor Christus. Mettertijd werd dit vereenvoudigd naar “hiëratisch” schrift en tegen 600 vC, ten tijde van Lehi, begon het verder te stileren naar “demotisch”. De illustratie toont per lijn die evolutie van hiëroglyfen naar hiëratisch en vervolgens demotisch schrift.

Demotic 1

Lehi en Nephi schreven dus allicht in een van deze vormen van “hervormd Egyptisch”, vermoedelijk tussen hiëratisch en demotisch. Met de tijd veranderden spraak en schrift verder, zoals Mormon duizend jaar later, omstreeks 400 nC  noteerde:

En nu, zie, wij hebben deze kroniek volgens onze kennis geschreven met de lettertekens die onder ons de Hervormd-Egyptische worden genoemd, die wij hebben doorgegeven en veranderd volgens onze spreekwijze. (Mormon 9:32)


Demotic 2

 

4 – Geschiedkundige situering  (1 Ne 1:4)

“In het eerste jaar der regering van Sedekia, koning van Juda”
Traditionele tijdslijn van de Bijbelse geschiedenis sinds Abraham: [Voor projectie, klik op de kader]

Chronologie

 

5 –  “Zie, ik heb een droom gedroomd” (1 Ne 3:2)

De eigen stijl van het Boek van Mormon vertoont, zelfs in vertaling, sporen van oude tekstvormen. In de loop van de lessen zullen we op tal van voorbeelden wijzen. Hier alvast iets over “een droom dromen”. Deze stijlfiguur is typisch Semitisch, gekend als “cognaat voorwerp” of “cognaat accusatief”. Dat wil zeggen dat het voorwerp in de zin het werkwoord als zelfstandig naamwoord herhaalt. In de Bijbel vinden we hetzelfde in Joel – “uw ouderen zullen dromen dromen” (Joel 2:28). In het Boek van Mormon vinden we deze structuur meermaals:

 • “En ik leerde mijn volk gebouwen te bouwen” (2 Ne 5:15; zie ook Mosiah 9:8);
 • “met een zware vervloeking vervloekt zijn” (Jakob 3:3);
 • “het verlangen dat ik van Hem verlangde” (Enos 1:13);
 • “vrezen met vrees” (Alma 18:5);
 • “hij oordeelde rechtvaardige oordelen” (Mosiah 29:43).

De Nederlandse vertaling respecteert hier niet altijd het Engels en dus ook niet de Semitische stijlfiguur. In het Engels volgde Joseph Smith wel een letterlijke omzetting. Voor de twee laatste voorbeelden wijkt de Nederlandse vertaling (in bepaalde edities)  inderdaad af van de Engelse tekst:

 • “niettemin begon Lamoni buitengewoon te vrezen, uit vrees dat …” (in het Engels is het “fear with fear”)
 • “hij velde rechtvaardige oordelen” (in het Engels “he did judge righteous judgments”).

De vertaler verkoos in deze gevallen om het “Nederlandser” te laten klinken, maar daardoor verliest de tekst zijn origineel cognaat voorwerp.

 

6 – Ja,  … ja, … ja, …

 Ik, Nephi, ben geboren uit goede ouders, daarom ben ik enigermate in al de geleerdheid van mijn vader onderwezen; en omdat ik in de loop van mijn dagen veel ellende heb ondervonden, maar niettemin in al mijn dagen uitermate door de Heer ben begunstigd, ja, omdat ik grote kennis van de goedheid en verborgenheden van God heb verkregen, daarom schrijf ik een kroniek van mijn handelingen in mijn dagen.  Ja, ik schrijf een kroniek in de taal van mijn vader, die bestaat uit de geleerdheid van de Joden en de taal van de Egyptenaren.

Niet minder dan 1362 keer komt het woordje “ja” in het Boek van Mormon voor, niet als antwoord op een vraag, maar als interjectie. In het Engels is dit “yea” (en dus niet “yes”). De eigenlijke betekenis is niet zomaar “ja”, maar eerder “jazeker”, “inderdaad”. Analisten gaan ervan uit dat de interjectie “yea” een typisch Hebraïsch taalverschijnsel is vanuit het openbaar spreken tot een grote groep: bij openbaar spreken (zeker in een periode zonder geluidsversterking) herhaalt de spreker vaak de gedachte, door letterlijke herhaling maar meestal door kleine parafrase of door versterking om zeker te zijn dat iedereen de gedachte gevat heeft. Telkens wanneer de toehoorders “yea” horen roepen, weten ze dat er dergelijke herhaling of versterking aankomt. Je merkt dat al meteen in de eerste verzen van 1 Nephi 1: het woordje “ja” leidt iets in dat er net voorheen is gezegd. Het toont aan dat Boek-van-Mormon schrijvers in de eerste plaats predikers waren waarvan het taalgebruik terug te vinden is hun manier van schrijven. Mogelijk zagen zij ook hun geschreven tekst als bron voor mondelinge prediking, want zonder boekdrukkunst was er maar één of enkele exemplaren voorradig, dus voorlezen uit de tekst aan een grote groep toehoorders moet een frequent fenomeen geweest zijn. De “yea!” zorgde voor dit soort repetitief en versterkend spreken. Je zou dus eigenlijk het Boek van Mormon moeten voorlezen alsof je op een verhoogje staat en enkele honderden mensen toespreekt. Dan krijgen die talrijke “yea” zin.

Voor een kleine groep luisteraars is dat natuurlijk niet nodig (hoewel ook daar de herhaling en de versterking van de gedachte kan helpen). Je zou dus “ja” kunnen overslaan, maar dan mis je ergens de logica van het herhalingspatroon. Je kan echter ook wat leven in de brouwerij brengen, door “ja” eens anders te vertalen, zoals met het Engelse “yea!” of met passende synoniemen, zoals “inderdaad”, “jazeker”, “juist”, “waarlijk”, “voorwaar”… Dat vraagt wat creatief en doorvoeld lezen.

Het is ook waarschijnlijk dat de vertaling “yea” een verarming is van de oorspronkelijke interjecties in Nephitisch taalgebruik: dus dat er meer variatie was in het origineel. Dat is trouwens al zo in de vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Engels.* Daarenboven verzwakt de Nederlandse vertaling “ja” ook nog eens het roepende “yea” van het Engels.

 • Zie  John A. Tvedtnes,   “Hebraisms in the Book of Mormon: A Preliminary Survey,” BYU Studies Quarterly 11, no. 1 (1971): 50-60.

 

7 – Gestructureerd lezen

1 Nephi 3

1 Ne 3:1-6                 De opdracht: naar Laban in Jeruzalem voor de koperen platen met

– “Het geschiedboek van de Joden” (= eerste deel van de Bijbel, wet van Mozes)

– een geslachtsregister van de voorvaderen

= belang van de Schriften en genealogie

1 Ne 3:7                     Beroemd vers waar vaak naar verwezen wordt.

1 Ne 3:7-14            Eerste poging om de platen te halen: Laman alleen.

1 Ne 3:15-27         Tweede poging: de vier broers samen.

1 Ne 3:28-31          Conflict tussen de broers. Tussenkomst van een engel.

1 Nephi 4

1 Ne 4:1-9                 Derde poging: Nephi alleen.

1 Ne 4:10-18             Nephi’s gewetensstrijd: uitzonderlijk uitvoerig weergegeven.

Waarom zou hij dat zo uitvoerig gedaan hebben?

–> behoefte aan rechtvaardiging t.o.v. zijn geweten.

1 Ne 4:19-38            Het bekomen van de koperen platen. Zoram.

1 Nephi 5

1 Ne 5:1-9                 Sariah en haar gevoelens. Kun je haar begrijpen?

De wijze waarop Lehi zijn vrouw troost: zou jij zo’n troost kunnen aanvaarden in geloof?

1 Ne 5:10-16             De koperen platen:

 • de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leveticus, Numeri, Deuteronomium
 • kroniek van de Joden tot aan Zedekia (= groot deel van de rest van de Bijbel)
 • vele profetieën, waaronder Jeremia
 • geslachtsregister: Lehi is een afstammeling van Jozef, zoon van Jakob

1 Ne 5:17-19             Profetie van Lehi.

1 Ne 5:20-22             De grote waarde van de Schriften.

1 Nephi 6

1 Ne 6:1-6                 Klein tussenhoofdstuk, “bindtekst”

 • verwijst naar de kroniek van zijn vader
 • “daar ik de ruimte verlang om te kunnen schrijven over de dingen Gods”
 • opdracht voor zijn nakomelingen: deze platen enkel benutten voor belangrijke dingen

1 Nephi 7

1 Ne 7:1-5                 Roeping van Ismaël en zijn gezin.

1 Ne 7:6-7                Opstandigheid. Wie is er opstandig en waarom?

Uit hoeveel personen bestaat heel de familie van Ismaël?

1 Ne 7:8-15               De oproep van Nephi.

Hoe komt het dat mensen hun geestelijke ervaringen kunnen vergeten?

1 Ne 7:16-22             Verdere conflicten. Wie verandert er van kamp?

 

 Voetnoten

[1]     Lynn M. and Hope A. Hilton, Discovering Lehi: New Evidence of Lehi and Nephi in Arabia, rev. and enl. (Springville, Utah: Cedar Fort, 1996).

[2]     John Gee, “Notes and Communications: A Note on the Name Nephi,” Journal of Book of Mormon Studies 1/1 (1992).

[3]      Joseph Fielding McConkie & Robert L. Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, vol. 1 (SLC: Bookcraft, 1987), 19; Karl W. Nehring, Pearls from the Plates: Reading and Responding to the Book of Mormon (Springville, Utah/ Cedar Fort, 2009), 1.

[4]     Kevin Barney, “Goodly parents revisited,”  http://bycommonconsent.com/2012/01/01/goodly-parents-revisited/