Les 4 – 1 Nephi 12-15

“Visioen van de toekomst”

Lees de bestudeerde hoofdstukken hier.
Deze pagina als pdf (6 blz.)

Zie ook de aparte studie van 1 en 2 Nephi in hun geheel.

 

1 – De grote en gruwelijke kerk
2 – “zijde en scharlaken en fijn getweernd linnen” (1 Nephi 13: 7)
3 – Gestructureerd lezen

 

1 – De grote en gruwelijke kerk

Wie of wat kan “de grote en gruwelijke kerk” zijn?  Wat hebben mormoonse kerkleiders er over gezegd?  Volgens de periode en de tijdsgeest werden uiteenlopende interpretaties gegeven.

Zie daartoe de aparte analyse “De grote en gruwelijke kerk”  PDF

 

2 – “zijde en scharlaken en fijn getweernd linnen” (1 Nephi 13: 7)

De uitdrukking is een echo uit Exodus 28:15: de borstlap van de priester moest ”van het allerkunstigste werk, van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken en van fijn getweernd linnen” zijn.

Het gaat hier om drie soorten textiel, die elk kostbaar zijn:

 • zijde is gemaakt van de fijne natuurlijk vezels waarmee rupsen een cocon maken; de zijdeteelt was al gekend in China drieduizend jaar v.C.

 

 • Scharlakenscharlaken is een soort laken, een wollen stof waarvan de oneffenheden afgeknipt of afgeschoren worden (scheren of scharen, vandaar schar-laken); omdat  dit linnen rood gekleurd werd voor kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders zoals kardinalen en prelaten, kreeg scharlaken ook de betekenis rood.

 

 • Tweernenfijn getweernd (of getwijnd) linnen: linnen is een weefsel van vlas, een plant waarvan de vezels al duizenden jaren gebruikt worden om mee te weven. Tweernen (en twijnen) komt van het getal twee: het is het stevig ineendraaien van twee of meer garens of vezels tot één streng. Die streng  is een tweern of twijn, dus gedubbeld garen.


De Nederlandse vertaling in 1 Nephi 13:7, “getweernd fijn linnen” (“getwijnd fijn linnen” in de 2017 editie), is geen precieze vertaling van het Engelse “fine-twined linnen”. Het moet “fijn getweernd linnen” of “fijn getwijnd linnen” zijn, zoals in Exodus, omdat het tweernen “fijn”, dus met bijzondere zorg, gebeurde. De oudere Nederlandse vertalingen van het Boek van Mormon gaven dit wel correct weer.

 

3 – Gestructureerd lezen

1 Nephi 12          Vervolg van de visioenen van Nephi: vijf periodes

1 Ne 12:1             Visioen over het beloofde land waarheen Lehi en de zijnen gaan: Amerika. Meteen onderscheid tussen:

 • uw nakomelingschap (van Nephi, maar ook van Sam, en later ook nog van de jongste broers Jakob en Jozef =  Nephieten)
 • die van uw broeders (van Laman en Lemuël  = Lamanieten)

1 Ne 12:2-5         Visioen van een eerste periode: van 580 vC tot 34 n.C.

 • 1 Ne 12:6-10       Visioen van een tweede periode: het bezoek van de Heiland aan Amerika in 34 n.C. en roeping van 12 discipelen “om uw nageslacht te dienen”.
 • 12 apostelen uit Palestina zullen de 12 stammen Israëls oordelen;
 • 12 discipelen uit Amerika zullen “uw nageslacht” oordelen.

1 Ne 12:11-13    Visioen van een derde periode: vrede en gerechtigheid gedurende enkele generaties: van 34 n.C. tot 200 n.C.

1 Ne 12:14-20    Visioen van een vierde periode: vele jaren van strijd tussen de twee volken: van 200 n.C. tot 420 n.C., tot het nakomelingschap van Nephi vernietigd werd.

1 Ne 12:21-23    Visioen van een vijfde periode: van 420 n.C. tot de 19e eeuw: vele geslachten van oorlogen, van ongeloof en uiteindelijk van verwildering van de nakomelingen van Laman en Lemuël = de Indianenstammen.

1 Nephi 13          Visioen van Nephi over de geschiedenis van onze tijdrekening

1 Ne 13:1-9         Natiën en koninkrijken: vooral Europese (Gentiles: vroeger vertaald door “niet-Joden”, nu door “andere volken”). Zie hier voor meer uitleg over deze termen.

De grote en gruwelijke kerk

 • vroeger makkelijk vereenzelvigd met de katholieke kerk, die inderdaad gedurende eeuwen een geschiedenis heeft gekend van oorlogvoering, vervolgingen, bloedvergieten, heksenjachten…
 • thans meer begrepen als alle kerken en organisaties die de mensen afleiden van een echt geloof in een levende God.

Zie hier voor een meer gedetailleerde studie.

1 Ne 13:10-11    vele wateren: de Atlantische oceaan tussen Europa en Amerika

1 Ne 13:12-19    Visioen van de geschiedenis

 • Columbusvers 12: een man = Kristoffel Columbus, 1492 n.C.

 

 

 

 • Kolonistenvers 13: andere volken = kolonisten die uit Europa naar Amerika gaan, van de 16e tot de 19e eeuw; uit hun gevangenschap: velen trokken weg uit Europa omdat zij er vervolgd werden of er geen enkele toekomst meer hadden;

 

 • Verdrukking indianenvers 14:  het nageslacht mijner broeders uiteen gedreven = verdrukking van de Indianen, van de 16e eeuw tot heden

 

 • verzen 15-16: zij werden voorspoedig = de jonge Amerikaanse kolonies worden sterker
 • Amerikaanse onafhankelijkheidverzen 17-19: de moedervolken = de naties (Groot-Brittannië, Spanje, Frankrijk, die delen van Amerika als kolonies bezaten). De Verenigde Staten scheuren zich los en verklaren zich onafhankelijk in 1776. De Amerikaanse vrijheidsoorlog eindigt in 1783.

1 Ne 13:20-25    Visioen van de Bijbel, het boek van de Joden, dat oorspronkelijk het “zuivere evangelie” bevatte.

1 Ne 13:26-29    Maar uit die Bijbel zijn waardevolle zaken verdwenen en andere verdraaid = dit verklaart de vele interpretaties van de Bijbel en de verwarring in vele kerken, waardoor “zeer velen struikelen” = de “grote afval” van de waarheid, van de 2e tot de 19e eeuw.

1 Ne 13:30           Voorbeeld van een structuur waarbij de eerste bijzin (dat de andere volken … ) zo uitgebreid wordt dat de schrijver hem niet afrondt (geen werkwoord met de “andere volken” als onderwerp). Dit wordt rechtgezet in het tweede deel (daarom ziet gij…) waarbij de schrijver terug “adem neemt” om het af te maken. [Voor projectie, klik op de kader]

1Nephi 13-30

= onder de huidige Indianen leven nog nakomelingen van Nephi, die niet uitgeroeid werden, zodat ook zij het land Amerika zouden beërven.

1 Ne 13:31           evenmin het nageslacht van uw broederen = de Lamanieten die thans de meerderheid van de Indianen vormen. Ook zij werden niet volledig uitgeroeid.

1 Ne 13:32-34    Belofte van de herstelling van het evangelie

Vers 34 is een sterk opgebouwd vers: eerst drie voorafgaandelijke stappen (nadat… nadat… nadat), gevolgd door de toekomst. De delen worden telkens omlijst door “zegt het Lam”. [Voor projectie, klik op de kader]

1Nephi 13-34

De Nederlandse vertaling respecteert het drievoudige Engelse “after” niet (het vervangt het tweemaal door “wanneer”); het werd in ons schema hersteld. Ook de oneigen vertaling “moeder der lichtekooien” (in de editie van 2001) werd in ons schema vervangen door de vroegere, betere vertaling “moeder der hoeren”.  Zie hiertoe de analyse, voetnoot 4.

1 Ne 13:35           Opgelet: het visioen keert terug in de tijd, naar 34 n.C. !

= voorspelling van het bezoek van de Heiland aan de Nephieten in 34 n.C.

 • zij zullen vele dingen schrijven = de inhoud van het Boek van Mormon
 • en nadat uw nageslacht te gronde zal zijn gegaan…  (= omstreeks 400 n.C.)  zullen deze dingen worden verborgen = door Moroni, 421 n.C.
 • om onder de volken te komen = via Joseph Smith, in 1830.

1 Ne 13:36           Een unieke samenvatting van wat het Boek van Mormon is.

1 Ne 13:37           Een vers over de herstelde kerk.

1 Ne 13:38           De Bijbel gaat ook naar de Indianen.

 • 1 Ne 13:39           Ook andere boeken:
 • de verschillende “boeken” van het Boek van Mormon,
 • ook de Leer en Verbonden, de Parel van Grote Waarde

1 Ne 13:40-42    Het Boek van Mormon zal de Bijbel bevestigen en vervolledigen.

1 Nephi 14        Vervolg van het visioen

1 Ne 14:1-6         Beloften en waarschuwingen:  als / indien…  dan…

1 Ne 14:7             “een groot en wonderbaar werk” aangekondigd = de herstelling van het evangelie

1 Ne 14:8-17       De grote tegenstelling tussen

 • de kerk van het Lam Gods
 • de grote en gruwelijke kerk

1 Ne 14:18-27    Visioen over de apostel Johannes, die het boek Openbaring in de Bijbel schreef.

Ontdek het chiasme in verzen 20 tot 25.

1Ne14_20

1 Ne 14:28-30    Slotverzen van het visioen.

1 Nephi 15          Nephi’s verklaringen aan zijn broers

1 Ne 15:1-5       Nephi keert terug  en merkt de reacties van zijn broers

1 Ne 15:6-11     Nephi wijst zijn broers terecht

1 Ne 15:12-20    Nephi legt de verspreiding en herstelling van het huis Israëls uit

1 Ne 15:21-36    Nephi legt de betekenis van gegevens uit de droom uit